Greece : A Road To Revolution ?

Publié le par la Rédaction


Three weeks have passed since the unprovoked police murder of 15-year-old Alexandros Grigoropoulos in Athens, and the riots engulfing Greece show no sign of abating.

While the student occupations of the capital’s three universities (Economics, Polytechnic and the law faculty) are expected to end soon, a major student demonstration has been called for January 9, and the protests, street clashes and seizures of television and radio stations are set to continue in full force.

A Greek blogger wrote this week: “We have a duty to move here, there, anywhere but back to our couches as mere viewers of history, back home to the warmth that freezes our conscience.”

The international ripples are also tangible. Solidarity demonstrations and attacks on Greek embassies have taken place around the globe, from Moscow to New York and Copenhagen to Mexico City. Declarations and manifestos issued by student assemblies at Greek schools are almost immediately translated and posted online in English, French, Italian, Turkish and Serbian.

In the first few days of the revolt, bloggers were trying to put together a list of all the solidarity actions taking place, but the task proved impossible: There have been literally hundreds of them; thousands of people have taken to the streets. Last Saturday, a global day of action against police violence saw raucous demonstrations in over 30 cities worldwide.

The corporate press has trotted out various theories to explain the cause of the unrest — frustration with a corrupt government, the global financial crisis, and discontent among Greece’s youth, who face meager prospects of secure employment or welfare rights — the riots being a blind reaction to objective conditions.

But all these explanations are in fact decoys intended to silence and ignore the rebels’ own declared motivations.

A declaration by the students occupying the Athens School of Economics was quite clear about how they see the issue: “The democratic regime in its peaceful facade doesn’t kill an Alex every day, precisely because it kills thousands of Ahmets, Fatimas, Jorjes, Jin Tiaos and Benajirs: because it assassinates systematically, structurally and without remorse the entirety of the third world…

“The cardinals of normality weep for the law that was violated from the bullet of the pig Korkoneas [the policeman who shot Grigoropoulos]. But who doesn’t know that the force of the law is merely the force of the powerful? That it is law itself that allows for the exercise of violence on violence? The law is void from end to bitter end; it contains no meaning, no target other than the coded power of imposition.”

Or, in another declaration, this one anonymous: “What do we seek? Equality. Political, economic, social. Between all people. Our possibility of convincing the servile consumers to refuse being commodities and subjects is rather limited. What can we do? Ravage and plunder the market, distribute the goods to everybody, dissolve the myths that support inequality.”

These are no single-issue protests or vague grievances. This is full-blooded revolutionary anarchism.

The mainstream media simply cannot stomach the notion that what is happening in Greece is by now a proactive social revolt against the capitalist system itself and the state institutions that reinforce it. It is time to acknowledge that the Greek anarchist movement has successfully seized the initiative after the killing of one of its own, framing the issues in a way that appeals to a larger — albeit mostly young — public.

Few people realize that the Greek anarchist movement is appreciably the largest in the world, in proportion to its country’s population. It also enjoys wide social support due to its legacy of resistance to the military dictatorship from 1967 to 1974. Highly confrontational demonstrations are a matter of regularity in Greece. It is practically a bimonthly occurrence for anarchists and police to engage in fiery street battles in Thessaloniki or Athens. The current events are only marked by their breadth and duration, not by their level of militancy.

Another rarely appreciated factor is that Greece is a country in which the security apparatus is normally kept on a relatively tight leash. For example, Privacy International’s 2007 assessment of leading surveillance societies found Greece to be the only country in the world with “adequate safeguards” against the abuse of government power to spy on its citizenry. The legacy of the dictatorship has created a lasting image of the police as inherently oppressive, even among the middle class.

Will the riots in Greece lead to an anti-capitalist revolution? Only if the opening they have torn in the social fabric widens and deepens, involving ever-growing sections of society and creating new grass-roots institutions alongside the destruction of the old. This seems unlikely in the short term, as bureaucratic labor unions and the Communist Party attempt to domesticate the revolt and cut their own political coupon with their demand to disarm the police.

But there is no doubt that a new benchmark has been set for what can be expected in Western countries during the coming era of economic depression and environmental decay. European governments will no doubt ratchet up their policies of surveillance and repression in anticipation of growing civil unrest. But that may not be enough to keep the population subdued, as crisis after crisis calls the existing arrangement of power and privilege into question.

Uri Gordon
Haaretz, December 26th, 2008.
Uri Gordon is the author of Anarchy Alive!:
Anti-Authoritarian Politics from Practice to Theory (Pluto Press).


Tie vallankumoukseen?
Traduction finnoise

Kolme viikkoa on kulunut siitä kun poliisi murhasi 15-vuotiaan Alexandros Grigoropoulosin Ateenassa ilman mitään provokaatiota, eivätkä Kreikan kattavat mielenosoitukset osoita laantumisen merkkejä.

Vaikka opiskelijoiden tekemien pääkaupungin kolmen yliopiston (taloustieteellisen, teknillisen ja oikeustieteellisen) valtausten odotetaan päättyvän pian, niin tammikuun 9. päivälle on kutsuttu suuri opiskelijamielenosoitus, ja protestit, katutaistelut ja televisio- ja radioasemien valtaukset ovat jatkumassa täyttä häkää.

Kreikkalainen bloggaaja kirjoitti tällä viikolla: “Velvollisuutemme on liikkua tähän suuntaan tai toiseen, mihin tahansa paitsi takaisin sohvillemme pelkiksi historian sivustakatsojiksi, takaisin kotiin, jonka lämpö jäädyttää omatuntomme.”

Kansainväliset vaikutukset ovat myös konkreettisia. Solidaarisuusmielenosoituksia ja hyökkäyksiä Kreikan suurlähetystöjä vastaan on tapahtunut kautta maailman, Moskovasta New Yorkiin ja Kööpenhaminasta Mexico Cityyn. Opiskelijakokousten kreikkalaisissa kouluissa laatimat julistukset ja manifestit käännetään lähes välittömästi ja julkaistaan verkossa englanniksi, ranskaksi, italiaksi, turkiksi ja serbiaksi.

Kapinan ensipäivinä bloggaajat yrittivät koota listaa kaikista solidaarisuustoimista, mutta tehtävä osoittautui mahdottomaksi: Niitä on ollut kirjaimellisesti satoja; tuhannet ihmiset ovat lähteneet kaduille. Viime lauantain globaalina poliisiväkivallan vastaisena toimintapäivänä nähtiin äänekkäitä mielenosoituksia yli 30 kaupungissa eri puolilla maailmaa.

Yhtiömedia on kehitellyt kaikenlaisia teorioita levottomuuksien syiden selittämiseksi — turhautuminen korruptoituneeseen hallitukseen, globaali finanssikriisi ja tyytymätön kreikkalaisnuoriso, jonka työllisyysnäkymät ja oikeudet hyvinvointipalveluihin ovat huonolla tolalla — mellakat ovat sokea reaktio objektiivisiin olosuhteisiin.

Mutta kaikki nämä selitykset ovat itse asiassa hämäyksiä, joiden tarkoitus on vaientaa ja sivuuttaa kapinallisten itse julkilausumat perustelut.

Eräs Ateenan Talouden ja Liiketoiminnan yliopiston vallanneiden opiskelijoiden julistus kertoi hyvin selvästi, miten he itse näkevät asian: “Demokraattisen hallinnon rauhanomainen julkisivu ei tapa Alexia joka päivä, sillä se tappaa tuhansia Ahmedeja, Fatimoita, JorJeseja, Jin Tiaoja ja Benajireja: koska se murhaa järjestelmällisesti, rakenteellisesti, ja ilman katumusta koko kolmannessa maailmassa…

“Normaaliuden kardinaalit huutavat lakia, jota kyttä Korkoneasin [Grigoropoulosin ampuneen poliisin] luoti rikkoi. Mutta onko joku joka ei tiedä, että lain voima on pelkkää vallanpitäjien voimaa? Että laki itsessään sallii väkivaltaa käytettäväksi väkivaltaan? Laki on tyhjä, päästä katkeraan päähän; sillä ei ole merkitystä, ei muuta päämäärää kuin pakottamisen koodattu valta.”

Tai toisesta, anonyymistä julistuksesta: “Mitä me haluamme? Tasa-arvoa. Poliittista, taloudellista, sosiaalista. Kaikkien ihmisten kesken. Meidän mahdollisuutemme saada nöyristelevät kuluttajat vakuuteltua hylkäämään asemansa kauppatavarana ja alaisina on varsin rajallinen. Mitä voimme tehdä? Ryöstää ja hävittää marketin, jakaa tavarat kaikille, haihduttaa epätasa-arvoa ylläpitävät myytit.”

Nämä eivät ole mitään yhden asian protesteja tai epämääräisiä valituksia. Tämä on täyttä vallankumouksellista anarkismia.

Valtamedia ei yksinkertaisesti pysty sulattamaan sitä ajatusta, että se mitä Kreikassa tapahtuu on tähän mennessä jo kasvanut aloitteelliseksi yhteiskunnalliseksi kapinaksi koko kapitalistista järjestelmää ja sitä pönkittäviä valtioinstituutioita vastaan. On aika tunnustaa, että Kreikan anarkistiliike on onnistunut ottamaan aloitteen käsiinsä sen jälkeen kun yksi heistä tapettiin, ja kehystänyt aiheet tavalla joka vetoaa laajaan — vaikkakin enimmäkseen nuoreen — yleisöön.

Harvat käsittävät, että Kreikan anarkistiliike on selkeästi maailman suurin suhteessa maan väkilukuun. Se nauttii laajaa yhteiskunnallista tukea joka on perintöä sen harjoittamasta vastarinnasta vuosien 1967-1974 sotilasdiktatuuria kohtaan. Erittäin uhmakkaat mielenosoitukset ovat arkipäivää Kreikassa. Anarkistit ja poliisit ottavat rajusti yhteen Tessalonikin tai Ateenan kaduilla käytännössä parin viikon välein. Tämänhetkisistä tapahtumista ei teekään merkittäviä niiden militanttius, vaan niiden laajuus ja pitkäkestoisuus.

Toinen harvoin tunnustettu tekijä on, että Kreikka on maa jossa turvallisuuskoneisto pidetään tavallisesti suhteellisen tiukasti aisoissa. Esimerkiksi Privacy Internationalin arvio johtavista tarkkailuyhteiskunnista vuodelta 2007 totesi, että Kreikka on maailman ainoa maa jossa on käytössä “riittävät suojatoimet” sen estämiseksi, ettei valtio väärinkäytä valtaansa kansalaisten vakoilemiseksi. Diktatuurin perintö on luonut sitkeän, jopa keskiluokan keskuudessa elävän käsityksen poliisista luonnostaan sortavana.

Johtavatko Kreikan mellakat antikapitalistiseen vallankumoukseen? Vain jos heidän sosiaaliseen kudokseen repimänsä avautuma laajenee ja syvenee, sitoo mukaansa yhä laajempia osia yhteiskunnasta ja luo uusia ruohonjuuritason instituutioita samalla kun se tuhoaa vanhoja. Tämä vaikuttaa epätodennäköiseltä lähitulevaisuudessa, sillä byrokraattiset ammattiliitot ja Kommunistinen puolue yrittävät kesyttää kapinan ja saada oman poliittisen palansa kakusta vaatimuksillaan poliisin aseistariisumiseksi.

Ei kuitenkaan ole epäilystäkään siitä, että on luotu uusi vertailukohta sille, mitä länsimaissa voidaan odottaa tulevana taloudellisen laman ja ympäristön turmeltumisen aikana. Euroopan hallitukset tulevat epäilemättä tiukentamaan valvonta- ja tukahduttamispolitiikkaansa kasvavia kansalaislevottomuuksia ennakoidessaan. Se ei ehkä kuitenkaan riitä pitämään väestöä alistettuna, kun kriisi toisensa jälkeen asettaa vallitsevat vallan ja etuoikeuden asemat kyseenalaisiksi.

Takku, 26/12/2008.


Grecia: ¿preámbulo de una revolución?
Traduction espagnole par Àngel Ferrero

Han pasado ya tres semanas desde el asesinato policial de Alexandros Grigoropoulos, de quince años, en Atenas, y no hay indicios de que los disturbios que han envuelto Grecia vayan a calmarse.

Aunque se espera que pronto se terminen la ocupaciones de las tres universidades de la capital (Económicas, Politécnica y Derecho), una gran manifestación estudiantil ha sido convocada para el próximo 9 de enero, y las protestas, enfrentamientos callejeros y ocupaciones de emisoras de radio y de televisión continúan a toda máquina.

Un blogger griego escribió esta semana: “Tenemos una tarea que hacer aquí, allí, en todos los sitios, en vez de volver a nuestros sofás como meros espectadores de la historia, volviendo al calor de nuestros hogares y el enfriamiento de nuestra consciencia.”

Los efectos internacionales son palpables. Se han registrado manifestaciones de solidaridad y ataques a las embajadas griegas en todo el mundo, desde Moscú a Nueva York y desde Copenhague a Ciudad de México. Las declaraciones y manifiestos de las asambleas de estudiantes en Grecia son prácticamente traducidos al instante y subidos a la Red en inglés, francés, italiano, turco y serbio.

Durante los primeros días de la revuelta, los bloggers trataron de reunir una lista de todas las muestras de solidaridad que estaban teniendo lugar, pero la tarea se demostró imposible: había, literalmente, cientos de ellas; miles de personas habían tomado las calles. El último sábado, día mundial contra la violencia policial, hubo sonadas manifestaciones en más de 30 ciudades de todo el mundo.

La prensa corporativa ha salido con varias teorías para explicar las causas del malestar —frustración con un gobierno corrupto, crisis financiera mundial, y descontento de una juventud griega que encara unas magras perspectivas de trabajo seguro y con derechos—, siendo los disturbios una reacción precipitada hacia las condiciones objetivas.

Todas estas explicaciones son en realidad señuelos destinados a silenciar e ignorar las motivaciones declaradas de quienes se han rebalado.

Una declaración de los estudiantes que ocupan la Facultad de Económicas de Atenas era lo suficientemente clara al respecto: “un régimen de fachada democrática no asesina cada día a un Alex, porque mata a miles de Ahmets, Fatimas, Jorges, Jin Tiaos y Benajirs: asesina, sistemáticamente, a diario, y sin remordimientos, a la práctica población de todo el Tercer Mundo…”

“Las coordenadas por las que se movía con normalidad la sociedad saltaron por los aires cuando la bala disparada por el cerdo de [Epaminondas] Korkoneas [el policía que disparó a Grigoropoulos] violó la legalidad existente. ¿Pero quién desconoce a estas alturas que la fuerza de la ley es simplemente la fuerza de quienes detentan el poder? ¿Que la ley es la que permite el ejercicio de la violencia? El código legal es un libro vacío, nada significa, de principio a su fin; no busca otra cosa que camuflar la imposición del poder.”

En otra declaración, esta anónima, encontramos lo siguiente: “¿Qué buscamos? Igualdad. Política, económica, social. Para todo el mundo. Nuestras posibilidades para convencer a los consumidores de que rechacen las mercancías que servilmente aceptan es más bien limitada. ¿Qué otra cosa podemos hacer, sino saquear los supermercados y distribuir las mercancías a todo el mundo, disolviendo así los mitos que refuerzan la desigualdad?”

No son protestas aisladas, no son quejas vagarosas. Esto anarquismo revolucionario de pura cepa.

Los medios de comunicación mayoritarios simplemente no pueden aceptar la noción de lo que está ocurriendo en Grecia es una revuelta social proactiva contra el mismo sistema capitalista y las instituciones del estado que lo refuerzan. Es hora de reconocer que el movimiento anarquista griego ha tomado con éxito la iniciativa después del asesinato de uno de sus miembros, presentando a la opinión pública los problemas de la sociedad griega de una manera atractiva a un público mayoritariamente joven.

Poca gente sabe que el movimiento anarquista griego es considerablemente el mayor del mundo en comparación con la población del país. También goza de un amplio apoyo social gracias a su legado de lucha y de resistencia contra la dictadura militar que existió en el país de 1967 a 1974. Las manifestaciones con enfrentamientos violentos son frecuentes en Grecia. Prácticamente cada dos meses se dan duras batallas campales entre la policía y los anarquistas en las calles de Tesalónica o Atenas. Los acontecimientos que ahora vemos sólo se diferencian por su amplitud y duración, no por su nivel de militancia.

Otro factor raramente tenido en cuenta es que Grecia es un país donde el aparato de seguridad del estado es relativamente mantenido a raya de la ciudadanía por la ciudadanía misma. Por ejemplo, el informe del 2007 de Privacy International sobre la vigilancia policial demostró que Grecia es el único país del mundo donde existen “defensas adecuadas” contra el abuso de la vigilancia gubernamental sobre sus propios ciudadanos. El legado de la dictadura ha creado una imagen duradera de la policía como algo inherentemente opresivo, incluso entre los estratos de la clase media.

¿Conducirán los disturbios en Grecia a una revolución anticapitalista? Sólo si el espacio que han abierto en el tejido social se amplía y profundiza, implicando a cada vez mayores sectores de la sociedad, creando instituciones enraizadas en la ciudadanía y destruyendo las viejas. Algo que no parece posible a corto plazo, mientras los sindicatos burocratizados y el Partido Comunista Griego traten de domesticar la revuelta y obtener sus réditos políticos reclamando el desarme de la policía.

Pero no cabe duda de que los disturbios en Grecia han establecido el punto de referencia de lo que puede ocurrir en los países occidentales durante la era que se avecina de crisis económica y deteriorio medioambiental. Los gobiernos europeos no dudarán en engrasar la maquinaria de sus políticas de vigilancia y represión anticipándose a un malestar civil que no hará más que acrecentarse. Pero puede que ni eso sea suficiente para someter a la población a medida que, crisis tras crisis, empieza a cuestionarse el actual orden de poder y privilegio.

A las barricadas, 28/12/2008.


Grèce : Préambule d’une révolution ?

Malgré l’arrêt des occupations des universités, il est prévu une grande manifestation d’étudiants le 9 janvier.

Cela fait trois semaines que le meurtre, par un policier, du jeune de 15 ans Alexandros Grigoropoulos, à Athènes, a eu lieu et rien n’indique que les émeutes qui ont enflammé la Grèce vont se calmer.

Au moment où se terminaient les occupations des trois universités de la capitale (Économie, Droit et Polytechnique), une grande manifestation d’étudiants a été appelée pour le 9 janvier
prochain, tandis que les protestations, les affrontements dans les rues et les occupations de stations de radio et de TV se poursuivaient à un grand rythme.

[…]

Les effets internationaux sont palpables. Il y a eu des manifestations de solidarité et des attaques contre les ambassades grecques partout dans le monde, de Moscou à New York, à Copenhague et à Mexico. Les déclarations et les manifestes des assemblées d’étudiants en Grèce sont presque instantanément traduites et envoyées sur le Web en anglais, français, italien, turc et serbe.

Durant les premiers jours de la révolte, les blogueurs ont tenté de recueillir une liste de toutes les expressions de solidarité qui ont eu lieu, mais la tâche s’avère impossible : il y en avait des centaines, des milliers de personnes sont descendues dans les rues. Samedi dernier, journée mondiale contre la violence policière, des manifestations ont se sont déroulées dans plus de trente villes dans le monde entier.

La presse a produit plusieurs théories pour expliquer les causes des troubles : la frustration face à un gouvernement corrompu, crise financière mondiale, le mécontentement d’une jeunesse grecque face à de maigres perspectives d’emploi et de couvertures sociales, les émeutes étant une réaction épidermique à ces conditions objectives.

Toutes ces explications sont en fait des leurres destinés à faire silence et à ignorer les motivations de ceux qui ont été désignés comme des «rebelles».

Une déclaration des étudiants occupant la Athens School of Economics, est suffisamment claire à ce sujet : «Un système démocratique de façade n’assassine pas tous les jours un Alex, mais des milliers de Ahmets, Fatima, Jorges, Jin Tiaos et Benajirs : meurtres systématiques, tous les jours, et sans remords, contre des personnes dans le tiers monde…»

«Les repères de ceux qui se se situaient normalement dans la société ont sauté en l’air lorsque la balle tirée par le porc Epaminondas Korkoneas [le policier qui a tiré sur Grigoropoulos] a enfreint la loi. Mais qui ignore à ce stade que la force de la loi est tout simplement celle de ceux qui sont au pouvoir ? Quelle est la loi qui permet l’exercice de la violence ? Le code produit est un vide juridique, il ne veut rien dire, du début à la fin, il ne cherche pas autre chose que de camoufler l’imposition du pouvoir.»

Dans une autre déclaration, anonyme : «Ce que nous recherchons ? L’égalité. Politique, économique, sociale. Pour le monde entier. Notre capacité à convaincre les consommateurs de rejeter des produits qu’ils acceptent servilement, est plutôt limitée. Que pouvons-nous faire que piller les supermarchés et distribuer les marchandises, dans le monde entier, et dissoudre les mythes qui renforcent les inégalités ?»

[…]

Les grands médias ne peuvent tout simplement pas accepter l’idée que ce qui se passe en Grèce est une révolte sociale contre le système capitaliste et les institutions de l’État qui le renforcent. Il est temps de reconnaître que le mouvement anarchiste grec a réussi à prendre l’initiative de présenter tous les problèmes de la société grecque d’une manière attrayante pour un public essentiellement jeune.

Peu de gens savent que le mouvement anarchiste grec est considérablement le plus fort dans le monde, par rapport à une population donnée. Il bénéficie également d’un large soutien, de par le biais de son héritage de lutte sociale et de résistance contre la dictature militaire de 1967 à 1974. Les manifestations avec des affrontements violents sont fréquents en Grèce. Presque tous les deux mois de dures batailles rangées oposent la police et les anarchistes dans les rues d’Athènes et de Thessalonique. Les événements que nous voyons maintenant ne varient que par l’étendue et la durée, et non par leur niveau de militantisme.

Un autre facteur rarement pris en compte est que la Grèce est un pays où l’appareil de sécurité de l’État est relativement tenu en échec par la population elle-même. Par exemple, le rapport de 2007 de Privacy International sur la surveillance de la police ont montré que la Grèce est le seul pays au monde où il ya des recours contre les abus du gouvernement concernant le contrôle des citoyens. L’héritage de la dictature a créé une image durable de la police comme intrinsèquement oppressive, même parmi les couches de la classe moyenne.

Les troubles en Grèce conduiront-il à une révolution anticapitaliste ? Seulement si l’espace ouvert dans le tissu social est élargi et approfondi, en impliquant de plus en plus de secteurs de la société, en créant de nouvelles structures liant les gens entre eux et en détruisant les anciennes. Cela ne semble pas possible à court terme, car les syndicats bureaucratisés et le parti communiste grec vont agir pour essayer de dompter la révolte et obtenir des bénéfices politiques en exigeant le désarmement de la police.

Mais il ne fait aucun doute que les troubles en Grèce ont produit un point de référence pour ce qui peut se passer dans les pays occidentaux au cours de la période à venir avec la crise économique et la détérioration de l’environnement. Les gouvernements européens n’hésiteront pas à huiler le mécanisme de leurs politiques de répression et de surveillance en prévision de troubles civils qui ne ne manqueront pas de s’intensifier. Il se peut que cela ne soit pas suffisant pour amener les gens à commencer, crise après crise, à affronter la question du pouvoir et des privilèges.

OCL, 2 janvier 2009.


DEVRİME GİDEN YOL
Traduction turque

Atina'da, 15 yaşındaki Alexandros Grigoropoulos'un polis tarafından sebepsiz yere öldürülmesinin üstünden 3 hafta gecti ve Yunanistan'ı içine ceken isyanlar azalmadı.

Başkentteki üç üniversitede (ekonomi, politeknik ve hukuk fakültesi) öğrenci işgallerinin yakında sona ermesi beklenirken, yapılacak olan büyük eylem planları (9 ocak), protestolar, sokak çatışmaları, televizyon ve radyo istasyonlarına yapılan gasplar tüm hızıyla sürüyor.

Yunanistan'da, bir blogçu tarafından bu hafta şu yazıldı:" Oraya, buraya, her yere gitmekle görevliyiz; ancak tarihin sadece izleyicileri olarak koltuklarımıza ya da evlerimizin vicdanlarımızı donduran sıcağına değil. Ayrıca, enternasyonal dalgalanmalar elle tutulur ve hissedilmekte. Dayanışma gösterileri ve Yunan elçiliklerine olan saldırılar dünyaya yayılmış durumda ;Moskova'dan New York'a ve Kopenhag'tan Meksika'ya.. Öğrenciler tarafından basılan, dağıtılan bildiriler ve manifestolar ve Yunan okullarındaki toplantıların ingilizce, fransızca, italyanca, türkçe ve sırpça olarak doğrudan çevirileri yapılıyor ve çevrimiçi olarak postalanıyor.

İsyanın ilk birkaç gününde, meydana gelmekte olan tüm dayanışma eylemlerinin listesi internette bir araya getirilmeye çalışılıyordu ancak bunun imkansız olduğu ortaya çıktı: Abartısız yüzlerce vardı; binlerce insan sokaklara dökülmüştü. Geçtiğimiz cumartesi, polis şiddetine karşı yapılan küresel eylem gününde- 30 dan fazla şehirde-dünya çapında gösteriler gerçekleştirildi.

Birleşmiş basın mensupları, rüşvetçi devletin getirdiği huzursuzluk ve hayal kırıklığının, global mali krizin ve güvenli, sosyal hakları göz önünde bulunduran iş imkanlarının kıtlığı ile yüzyüze gelen Yunan gençlerindeki hoşnutsuzlugun sebeplerini açıklamak için çeşitli teoriler teşhir etti: “Nesnel koşullara kör bir tepki olarak isyanlar” yada “isyanlar, nesnel koşullara kör bir tepki”.

Fakat tüm bunlar ses çıkarmamaya yönelik ve tuzaga düşürücü, kasıtlı açıklamalar ve başkaldırının açık, kesin olan dürtü ve sebebini görmezden geliyor.

Atina Ekonomi Okulu'nu işgal eden öğrenciler tarafından verilen bildiriler olayı nasıl gördüklerini açıkça gösteriyor: "Demokratik rejim-kendi huzurlu, barışçıl çerçevesinde-her gün bir Alex öldürmez, çünkü milyonlarca Ahmetler, Fatimalar,Jorjeler, ıÜüıÜüJin Tiaolar, ve Benajirler öldürür çünkü o : sistematik ve yapısal olarak, pişmanlık duymaksızın üçüncü dünyanın bütününü öldürüyor.

Normalliğin kardinalleri domuz Korkoneas'in(Alex'i vuran) mermisi tarafından çiğnenen kanun için ağlıyorlar, fakat kanunun gücünün yalnızca güçlünün gücü oldugunu kim bilmez? Bu öyle bir kanun ki; şiddet üzerinde şiddet egzersizine izin verir.Sondan, acı sona yasa geçersizdir, hiçbir anlam içermez, cezanın şifreli gücünden başka hedefi olmayan bir kanundur.

Ya da başka bir- isimsiz- bildiride şöyle denilmiş :"Neyin peşindeyiz? Eşitlik. Siyasi, ekonomik ve sosyal. Tüm insanlar arasında. ıÜüKöle tüketicileri, meta ve özne olmayı reddetmeye ikna etme imkânımız oldukça sınırlı. Ne yapabiliriz? Marketlere zarar ver ve yağmala, malları herkese dağıt, ve eşitsizliğe dayanak olan efsaneyi yok et!

Bütün bunlar, anlaşılmaz bir şikayet ya da tek olaylık bir protesto değil, bu özbeöz anarşist devrim!

Yunanistan' da olanların kapitalist sistemin kendisine ve bu sistemi güçlendiren devletlere karşı olan, ileriye yönelik sosyal bir başkaldırı olmasını anaakım medyası, basitçe, sindiremiyor. Şunu kabul etmenin zamanı: Yunan anarşist hareket, kendinden birinin öldürülmesinden sonra, başarıyla inisiyatifi ele geçirdi; meseleleri geniş kamuoyunun — çoğu genç gerçi — ilgisini çekecek biçimde ifade ederek.

Az sayıda insan farkett ki: Yunan anarşist hareket dünyadaki hareketlerin, hissedilebilir şekilde, en büyüğüdür. Bu hareket ayrıca, 1967'den 1974'e dek olan askeri diktatörlüğe karşı olan direnişin mirasından ve onun engin sosyal desteginden yararlanmaktadır. Yüksek gerilimli gösteriler Yunanistan’da bir devamlılık meselesi.. Anarşistler ve polisler için, Selanik ve Atina sokaklarında sıcak sokak çatışmaları yapmak, pratik olarak iki ayda bir meydana gelen bir olay. Son olan olaylar, sadece süreklilik ve genişlikleri ile dikkat çekici- saldırganlık seviyeleri ile değil.

Değeri seyrek olarak anlaşılan başka bir faktör de:Yunanistan, normal olarak, güvenlik mekanizmasının, görece sıkı tutulduğu bir ülke. Mesela, Uluslararası Gizlilik Hakkı Örgütünün, izlediği ülkeler üzerindeki değerlendirmesine göre, Yunanistan, devlet istihbarat gücünün vatandaşlara karşı suistimalini engellemek için “yetkin korumaların” bulunduğu tek ülke. Diktatörlüğün kalıntıları, orta sınıflar arasında bile, polisin doğal olarak baskıcı olduğu izlenimini bıraktı.

Yunanistan'daki isyan anti-kapitalist devrim ile sonuçlanacak mı? Sadece, sosyal dokuda açtıkları boşluk, toplumun diğer kesimlerinin büyümesine ve eskilerinin yıkımıyla halka dayalı yeni kurumların yaratılmasına imkân vererek genişler ve derinleşirse. Bürokratik işçi sendikaları ve Komünist Parti isyanı yerelleştirdikçe ve kendi politik hedefini polisin silahsızlaştırılmasıyla sınırladıkça, bu kısa sürede mümkün görünmüyor.

Fakat hiç şüphe yok ki: Yaklaşan ekonomik buhran ve çevre kirliliği döneminde, Batı ülkelerinde neler olacağına dair yeni değerlendirmeler yapılıyor. Avrupa hükümeti, şüphesiz, ve büyüyeceği tahmin edilen iç huzursuzluğu önlemek için gözetim ve tedbirlerini arttıracak. Ancak bunlar, ardı ardına gelen krizler güç ve ayrıcalıkları sorgulamaya çağırdıkça, nüfusu baskı altında tutmakta yetersiz kalacaktır.

SOKAKTABİRHAYALET, 3 Ocak 2009.

Publié dans Grèce générale

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article